Plan rehabilitacji zaburzeń psychicznych dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Gliwicach

 

Plan rehabilitacji zaburzeń psychicznych

dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Gliwicach.

 

 

Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej działa w ramach „ NZOZ PSYCH-

 

MED” od dnia 1.11.2003r.. Udziela świadczeń, których zakres obejmuje opiekę

 

lekarską i rehabilitację osób z rozpoznaniem F00 - F09;  F20 -F29; F30 - F39; F 70 - F79 oraz  F84

 

Uwzględniając główne problemy chorego proponujemy indywidualny program

 

oddziaływań dla każdego chorego w 4 zakresach.

 

Osobistym – zainteresowanie ii dbałość o własne sprawy/wygląd, samodzielność,

 

samorealizacja, samowystarczalność/- trening społecznych umiejętności i programy

 

psychoedukacyjne.

 

 

Rodzinnym – adekwatność pełnionych ról rodzinnych zależnie od wieku, pozycji

 

pacjenta w rodzinie, edukacja rodzinna.

 

Środowiskowym – analiza kontaktów i związków z innymi ludźmi spoza rodziny i

 

środowiska pracy- rozwój systemu oparcia społecznego.

 

Zawodowym – wytrwałość, stałość lub dążenie do wykonania użytecznego zajęcia

 

oraz satysfakcja z tego płynąca.

 

Wśród celów rehabilitacji psychicznej ważne jest odtwarzanie i podtrzymywanie

 

kontaktów z ludźmi oraz rozwiązywanie problemów. W rehabilitacji osób z

 

zaburzeniami najbardziej skuteczne są treningi behawioralne.

 

Proponowane treningi behawioralne stosowane w tut. Oddziale można podzielić na

 

trzy grupy:

 

1/ treningi samoobsługi - higieniczny,

 

kulinarny /pracownia gospodarstwa domowego/,

 

budżetowy /trening ekonomiczny, samodzielne

 

gospodarowanie pieniędzmi, planowanie wydatków i

 

zakupów/,

 

umiejętności praktycznych /urząd, poczta, sąd, sklep,

 

administracja/,

 

przygotowania do pracy,

 

 

2/ treningi umiejętności społecznych - treningi prowadzenia rozmowy,

 

komunikowania się, rozwiązywania problemów,

 

 

3/ treningi psychoedukacyjne- nabywanie wiedzy o chorobie, trening aktywnego

 

udziału w leczeniu farmakologicznym, odbarczanie

 

pacjenta za posiadanie choroby.

 

 

Prawidłowe stosowanie treningów behawioralnych w rehabilitacji pomaga w

 

przeciwdziałaniu nawrotom choroby, nawiązywaniu dobrej współpracy między

 

pacjentem a personelem i sprzyja poprawie funkcjonowania osób chorych w

 

środowisku.

 

Treningi prowadzi się poprzez uczenie systematyczne, w jasno określonym celu, z

 

użyciem prostych instrukcji, wzmocnień pozytywnych i modelowania, poprzez

 

odgrywanie ról, powtarzanie zachowań, zadawanie i wykonywanie zadań domowych

 

w naturalnym środowisku pacjenta.

 

W tutejszym Oddziale Dziennym pacjent aby realizować program rehabilitacyjny ma

 

możliwość uczestnictwa:

 

w zajęciach pracowni gospodarstwa domowego – ćwiczenia nabywania

 

umiejętności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, podstawy

 

zdrowego żywienia, podstawy dietetyki /rola racjonalnego odżywiania i stosowania

 

diety przy przyjmowaniu niektórych leków psychotropowych/, nauka gotowania i

 

pieczenia ciast, estetyka jedzenia i stołu,

 

w zajęciach z muzykoterapii – rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności

 

kontrolowania ekspresji własnych emocji,

 

w programie zajęć terapeutycznych – rozwijanie zainteresowań, nauka nowych

 

technik plastycznych, nawiązywanie związków interpersonalnych, kierowanie

 

własną aktywnością, rozwijanie własnego talentu, wzbogacanie go lub zdobywanie

 

nowych umiejętności,

 

w zajęciach parateatralnych – opanowanie podstawowych technik relaksacji,

 

wizualizacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się, wypełniania ról

 

społecznych,

 

w zajęciach rehabilitacji ruchowej – poprawa kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia

 

ogólnorozwojowe, ponieważ wpływa korzystnie na nastrój i samoocenę.

 

Udział w tych zajęciach to motywowanie do większej samodzielności i aktywności,

 

podtrzymywanie chęci uczestnictwa w życiu społecznym poza Oddziałem,

 

budowanie systemu własnej wartości.

 

 

W tutejszym Oddziale ogromną rolę przywiązuje się do pracy z rodziną – szczególnie

 

w początkowym okresie choroby. Bezspornym faktem jest, iż od postawy rodziny

 

zależy utrwalanie wyuczonych umiejętności i przeniesienie ich do życia

 

codziennego.

 

Cotygodniowe spotkania członków rodzin lub najbliższych pacjenta z psychologiem

 

lub psychoterapeutą pozwalają rodzinie uporać się z szokiem związanym z „chorobą

 

w rodzinie”, pozwalają nabyć umiejętności jak pomóc choremu.

 

Comiesięczne spotkania rodzin pacjentów tworzących grupę wzajemnego wsparcia,

 

w zależności od potrzeb są wspierane pracą indywidualną z rodziną wykorzystując

 

elementy terapii rodzinnej.

 

Chcemy podkreślić, że aktywne uczestniczenie w działaniach rehabilitacyjnych przez

 

pacjentów w tut. Oddziale, należy zaznaczyć, że jest to proces krótkotrwały /16

 

tygodni/ stwarza okazję do społecznych i psychologicznych oddziaływań – pozwala

 

na pomoc choremu w osiągnięciu własnych celów oraz

 

motywowaniu i przekonaniu o możliwościach rozwijania siebie i uzyskania

 

akceptacji otoczenia – „otwarcia się”.

 

Rehabilitacja osób zaburzeniami psychicznymi wykorzystuje doświadczenia i

 

wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii grupowej, społeczności

 

leczniczej i metod socjalizacji. Czynne uczestniczenie w programie rehabilitacji

 

dostarcza pacjentowi wiele okazji do kierowania własną aktywnością,

 

w pokonywaniu bierności i zależności od otoczenia, pokonywania osobistych barier

 

i ograniczeń.

 

Opiekę nad pacjentami i nadzór nad realizacją programu rehabilitacji sprawują

 

pracownicy oddziału odpowiedzialni za poszczególne etapy rehabilitacji, nadzór merytoryczny sprawują Ordynator Oddziału i Kierownik d.s. Medycznych NZOZ PSYCH-MED.


Powrót