Plan rehabilitacji zaburzeń psychicznych dla Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Gliwicach.

  Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej działa w ramach „ NZOZ PSYCH-MED” od dnia 1.11.2003r. udziela świadczeń, których zakres obejmuje opiekę lekarską i rehabilitację osób z rozpoznaniem F00 - F09;  F20 -F29; F30 - F39; F 70 - F79 oraz F84.

  Uwzględniając główne problemy chorego proponujemy indywidualny program oddziaływań dla każdego chorego w 4 zakresach.

Osobistym - zainteresowanie i dbałość o własne sprawy/wygląd, samodzielność, samorealizacja, samowystarczalność - trening społecznych umiejętności i programy psychoedukacyjne.

Rodzinnym - adekwatność pełnionych ról rodzinnych zależnie od wieku, pozycji pacjenta w rodzinie, edukacja rodzinna.
Środowiskowym - analiza kontaktów i związków z innymi ludźmi spoza rodziny i środowiska pracy- rozwój systemu oparcia społecznego.

Zawodowym - wytrwałość, stałość lub dążenie do wykonania użytecznego zajęcia oraz satysfakcja z tego płynąca.

  Wśród celów rehabilitacji psychicznej ważne jest odtwarzanie i podtrzymywanie kontaktów z ludźmi oraz rozwiązywanie problemów. W rehabilitacji osób z zaburzeniami najbardziej skuteczne są treningi behawioralne.

Proponowane treningi behawioralne stosowane w tut. Oddziale można podzielić na trzy grupy:

1.  treningi samoobsługi - higieniczny,
     a.  kulinarny - pracownia gospodarstwa domowego,
     b.  budżetowy - trening ekonomiczny, samodzielne
     c.  gospodarowanie pieniędzmi, planowanie wydatków i zakupów,
    d.  umiejętności praktycznych - urząd, poczta, sąd, sklep, administracja, przygotowania do pracy,

2.  treningi umiejętności społecznych - treningi prowadzenia rozmowy, komunikowania się, rozwiązywania problemów,

3.  treningi psychoedukacyjne- nabywanie wiedzy o chorobie, trening aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym, odbarczanie pacjenta za posiadanie choroby.

  Prawidłowe stosowanie treningów behawioralnych w rehabilitacji pomaga w przeciwdziałaniu nawrotom choroby, nawiązywaniu dobrej współpracy między pacjentem a personelem i sprzyja poprawie funkcjonowania osób chorych w środowisku.

  Treningi prowadzi się poprzez uczenie systematyczne, w jasno określonym celu, z użyciem prostych instrukcji, wzmocnień pozytywnych i modelowania, poprzez odgrywanie ról, powtarzanie zachowań, zadawanie i wykonywanie zadań domowych w naturalnym środowisku pacjenta.

  W tutejszym Oddziale Dziennym pacjent aby realizować program rehabilitacyjny ma możliwość uczestnictwa:

•  w zajęciach pracowni gospodarstwa domowego ćwiczenia nabywania umiejętności związanych z
      prowadzeniem gospodarstwa domowego, podstawy zdrowego żywienia, podstawy dietetyki /rola  
      racjonalnego odżywiania i stosowania diety przy przyjmowaniu niektórych leków psychotropowych,
      nauka gotowania i pieczenia ciast, estetyka jedzenia i  stołu,
•  w zajęciach z muzykoterapii - rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności kontrolowania ekspresji własnych
      emocji,
•  w programie zajęć terapeutycznych - rozwijanie zainteresowań, nauka nowych technik plastycznych,
      nawiązywanie związków interpersonalnych, kierowanie własną aktywnością, rozwijanie własnego
      talentu, wzbogacanie go lub zdobywanie nowych umiejętności,
•  w zajęciach parateatralnych - opanowanie podstawowych technik relaksacji, wizualizacji, rozwijanie
      umiejętności komunikowania się, wypełniania ról społecznych,
•  w zajęciach rehabilitacji ruchowej - poprawa kondycji fizycznej poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe,
      ponieważ wpływa korzystnie na nastrój i samoocenę.

   Udział w tych zajęciach to motywowanie do większej samodzielności i aktywności, podtrzymywanie chęci uczestnictwa w życiu społecznym poza Oddziałem, budowanie systemu własnej wartości.

   W tutejszym Oddziale ogromną rolę przywiązuje się do pracy z rodziną - szczególnie w początkowym okresie choroby. Bezspornym faktem jest, iż od postawy rodziny zależy utrwalanie wyuczonych umiejętności i przeniesienie ich do życia codziennego.

   Cotygodniowe spotkania członków rodzin lub najbliższych pacjenta z psychologiem lub psychoterapeutą pozwalają rodzinie uporać się z szokiem związanym z „chorobą w rodzinie”, pozwalają nabyć umiejętności jak pomóc choremu.

   Comiesięczne spotkania rodzin pacjentów tworzących grupę wzajemnego wsparcia, w zależności od potrzeb są wspierane pracą indywidualną z rodziną wykorzystując elementy terapii rodzinnej.

    Chcemy podkreślić, że aktywne uczestniczenie w działaniach rehabilitacyjnych przez pacjentów w tut. Oddziale, należy zaznaczyć, że jest to proces krótkotrwały /16 tygodni/ stwarza okazję do społecznych i psychologicznych oddziaływań - pozwala na pomoc choremu w osiągnięciu własnych celów oraz motywowaniu i przekonaniu o możliwościach rozwijania siebie i uzyskania akceptacji otoczenia - „otwarcia się”.

   Rehabilitacja osób zaburzeniami psychicznymi wykorzystuje doświadczenia i wiedzę z zakresu psychiatrii, psychologii, psychoterapii grupowej, społeczności leczniczej i metod socjalizacji. Czynne uczestniczenie w programie rehabilitacji dostarcza pacjentowi wiele okazji do kierowania własną aktywnością, w pokonywaniu bierności i zależności od otoczenia, pokonywania osobistych barier i ograniczeń.
Opiekę nad pacjentami i nadzór nad realizacją programu rehabilitacji sprawują pracownicy oddziału odpowiedzialni za poszczególne etapy rehabilitacji, nadzór merytoryczny sprawują Ordynator Oddziału i Kierownik d.s. Medycznych NZOZ PSYCH-MED.
Rejestracja: (+48) 32 231 15 51
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
Godziny przyjęć zespołu
•  Poniedziałek : 12:00 - 20:00
•  Wtorek: 12:00 - 20:00
•  Środa: 12:00 - 20:00
•  Czwartek: 12:00 - 20:00
•  Piątek: 12:00 - 20:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Zespół nie jest dostępny w dni wolne od pracy.
•  Poniedziałek: 7:25 - 15:00
•  Wtorek: 7:25 - 15:00
•  Środa: 7:25 - 15:00
•  Czwartek: 7:25 - 15:00
•  Piątek: 7:25 - 15:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Oddział jest nieczynny w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć oddziału
•  Poniedziałek: 7:30 - 20:00
•  Wtorek: 7:30 - 20:00
•  Środa: 7:30 - 15:30
•  Czwartek: 7:30 - 20:00
•  Piątek: 7:30 - 15:30
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Poradnia jest nieczynna w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć poradni