Plan opieki Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ Psych-MED

Kontrakt dla Poradni Zdrowia Psychicznego obejmuje schorzenia od F00 do F72 i F84.

  Pacjenci naszej poradni obejmowani są opieką czynną i bierną w zależności od ich zakwalifikowania do poszczególnych grup.

  Opieka czynna - to pacjent wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia - I grupa poradniana.

  Opieka bierna - to pacjenci nie wymagający czynnego kierowania przebiegiem leczenia - II grupa poradniana.

  Przynależność do poszczególnej grupy jest zaznaczona na I stronie historii choroby każdego pacjenta. Ta kwalifikacja jest prowadzona jeden raz w każdym roku leczenia chorego - przy jego pierwszej wizycie w danym roku. Może być zmieniona w trakcie leczenia.

OPIEKA CZYNNA

  to aktywne i zorganizowane postępowanie całego zespołu poradni mające na celu przywrócenie bądź poprawę stanu zdrowia psychicznego pacjentów oraz umożliwienie im samodzielnej egzystencji w ich naturalnym środowisku społecznym. Opieka czynna dotyczy pacjentów, których stan zdrowia psychicznego wymaga systematycznej i intensywnej farmakoterapii, pomocy i poradnictwa psychologicznego. Do tej grupy należą:

pacjenci z nasilonymi objawami choroby psychicznej

pacjenci o częstych zaostrzeniach i nawrotach choroby

pacjenci w okresie remisji, u którego lekarz prowadzący lub często zespół terapeutyczny stwierdza potrzebę systematycznego leczenia

pacjenci niezdolni do samodzielnej egzystencji, pozbawieni dostatecznej opieki osób bliskich

pacjenci znajdujący się w trudnej, często konfliktowej sytuacji środowiskowej.

Pacjenci należący do I grupy poradnianej są obejmowani planami terapeutycznymi, W planie określa się problemy pacjenta i sposób ich zrealizowania.

  Pacjenci objęci opieką czynną mają zagwarantowany dostęp do lekarzy, psychologów, terapeutów i pielęgniarki środowiskowej w tutejszej poradni.

  Personel poradni wyznacza precyzyjnie termin i miejsce kontaktu z poradnią, w zależności od zaleceń lekarzy prowadzących. Podejmujemy również odpowiednie działania w przypadku nie zgłoszenia się pacjenta w tutejszej poradni:

• ustalenie długości zwłoki
•  następnie w uzasadnionych przypadkach podjęcie kontaktu telefonicznego z pacjentem lub jego rodziną
•  kontakt listowy
• lub wizyta środowiskowa.

  Personel tutejszej poradni stara się utrzymać ciągły kontakt ze środowiskiem społecznym pacjenta. Ma to zapewnić dostarczenie zespołowi terapeutycznemu danych o stanie zdrowia i społecznym funkcjonowaniu pacjenta, aby umożliwić mu rozwiązywanie jego problemów środowiskowych (sesje rodzinne, rozmowy o charakterze konsultacyjnym z sąsiadami lub zakładem pracy, organizowanie terapii indywidualnej i grupowej).

Podjęcie takich działań poprzedzone musi być dokładną analizą sytuacji środowiskowej pacjenta oraz uzależnione (poza wyjątkowymi przypadkami) od jego zgody.

Mając powyższe na wglądzie personel tutejszej poradni jest zobowiązany do udzielania pomocy z I grupy poradnianej poprzez stałą współpracę z właściwymi placówkami w zakresie:

• spraw mieszkaniowych
• orzecznictwa indywidualnego (ZUS - KRUS, Komisja ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności)
• zorganizowanie świadczeń bytowych (Opieka społeczna)
• umieszczenie w domu pomocy społecznej.

  Poradnia stale współpracuje z innymi placówkami leczenia psychiatrycznego oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w naszym rejonie oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w dziedzinie pomocy psychiatrycznej.

OPIEKA BIERNA

1.   Pacjentom zakwalifikowanym do tej grupy pozostawiona jest inicjatywa częstości kontaktu z
       poradnią zdrowia psychicznego.
2.   Pacjentom znajdującym się w szczególnie złych warunkach socjalno- bytowych personel
      poradni udziela informacji dotyczącej placówki kompetentnej w udzielaniu pomocy oraz trybu
      załatwienia sprawy.
3.  W przypadkach szczególnie drastycznych, wymagających natychmiastowej poprawy warunków socjalno-bytowych pacjenta zakwalifikowanego do opieki biernej poradnia udziela pomocy.

Praca w tutejszej Poradni Zdrowia Psychicznego wyczerpuje zakres działań odpowiedni dla II poziomu świadczeń.
Rejestracja: (+48) 32 231 15 51
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
NZOZ Psych-Med Sp. z o.o.
Godziny przyjęć zespołu
•  Poniedziałek : 12:00 - 20:00
•  Wtorek: 12:00 - 20:00
•  Środa: 12:00 - 20:00
•  Czwartek: 12:00 - 20:00
•  Piątek: 12:00 - 20:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Zespół nie jest dostępny w dni wolne od pracy.
•  Poniedziałek: 7:25 - 15:00
•  Wtorek: 7:25 - 15:00
•  Środa: 7:25 - 15:00
•  Czwartek: 7:25 - 15:00
•  Piątek: 7:25 - 15:00
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Oddział jest nieczynny w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć oddziału
•  Poniedziałek: 7:30 - 20:00
•  Wtorek: 7:30 - 20:00
•  Środa: 7:30 - 15:30
•  Czwartek: 7:30 - 20:00
•  Piątek: 7:30 - 15:30
•  Sobota: nieczynne
•  Niedziela:​ nieczynne

Poradnia jest nieczynna w dni wolne od pracy.
Godziny przyjęć poradni